06.05.2024

2022 - ważne orzeczenia sądowe

category Najnowsze comments dodaj komentarz

  Ostatnio jeden z użytkowników strony zapytał mnie, czy w 2022 r. nie było ważnych orzeczeń sądowych. Oczywiście były, jednakże w natłoku obowiązków nie zamieściłem odpowiedniego wpisu. A zatem teraz przedstawiam trzy w mojej ocenie ważne orzeczenia sądowe dla lekarzy i podmiotów leczniczych, które zapadły w 2022 r.

  W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2022 r. (sygn. akt II CSKP 16/22) rozważano charakter prawny umowy o świadczenie przez lekarza usługi powiększenia biustu z zastosowaniem implantów. W sprawie tej SN stwierdził, że: „Umowę o przeprowadzenie zabiegu medycyny estetycznej, polegającego na zoperowaniu piersi w celu poprawy ich wyglądu przez umieszczenie w ciele pacjentki implantów piersiowych, gdzie ustalone wynagrodzenia objęło koszt tak rozumianej usługi – tego rodzaju umowę kwalifikuje się jako umowę o świadczenie usług medycznych w rozumieniu art. 750 k.c., do której odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy o zleceniu”. W konsekwencji należy stwierdzić, że zastosowanie wadliwych implantów przez lekarza, o ile w dacie operacji były dopuszczone do obrotu w Polsce a zabieg wykonano prawidłowo, nie przesądza jego odpowiedzialności prawnej za powikłaniach wynikające z ich stosowania, ponieważ „odpowiedzialność usługodawców i odpowiedzialność producentów wyrobów gotowych stanowią dwa odrębne reżimy odpowiedzialności”. W takiej sprawie zatem ciężar odpowiedzialności spoczywa na importerze i producencie.

  W sprawie zakończonej wyrokiem z dnia 29 marca 2022 r. (sygn. akt I ACa 16/22) Sąd Apelacyjny w Szczecinie zajmował się sprawą pacjentki, u której nie zdiagnozowano w odpowiednim czasie ciąży pozamacicznej, czego następstwem było doprowadzenie do stanu zagrożenia jej życia z uwagi na wystąpienie krwawienia wewnątrzotrzewnowego, skutkując także koniecznością usunięcia przydatka lewego. W sprawie tej sąd słusznie podkreślił, że odpowiedzialność podmiotu leczniczego opera się na zasadzie powierzenia czynności uprawnionym osobom (lekarzom, pielęgniarkom) – art. 430 k.c. Istota tej odpowiedzialności zdaniem sądu polega na tym, że w razie ustalenia, iż doszło do błędu w ocenie stanu klinicznego pacjenta: „Nie jest więc konieczne identyfikowanie osób, które dopuściły się zaniedbań, wykonując zabiegi wobec pacjenta. Wystarczy ustalić, że z pewnością należą do tej grupy osób, której powierzono wykonanie czynności”. Tym samym należy pamiętać, że sąd cywilny nie musi ustalać osoby odpowiedzianej za konkretne zaniedbanie (co musiałby zrobić sąd karny), lecz wystarczy, że wykaże istnienie samego zaniedbania.  

  Pod sam koniec 2022 r. ukazało się niezwykle ważne postanowienie Sądu Najwyższego. W postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 29 grudnia 2022 r. (sygn. akt II ZK 120/22) zajęto się sprawą kwalifikacji pewnej grupy przewinień zawodowych jako przewinień mniejszej wagi i wskazano, kiedy sądy lekarskie mogą zastosować konstrukcję umorzenia postępowania z tej przyczyny. W orzeczeniu tym wprost wskazano, że: „dopuszczalne jest stosowanie konstrukcji «przewinienia mniejszej wagi», w sytuacjach w których stopień społecznej szkodliwości przewinienia jest nieznaczny, a sam fakt prowadzenia długotrwałego postępowania dyscyplinarnego stanowi dostateczną dolegliwość dla obwinionego, co powoduje, że można uznać, iż cele tego postępowania są spełnione”. Warto więc podkreślić, że z uzasadnienia tego postanowienia płynie wprost wniosek, że sądy lekarskie mogą postępowania w pewnych kategoriach przewinień zawodowych umarzać, jeżeli odwołają się do charakteru przewinienia (nieznaczna szkodliwość społeczna) oraz czasu trwania postępowania wyjaśniającego (długotrwałe).    

  Podsumowując, analiza przytoczonych orzeczeń sądowych pozwala lepiej rozumieć odpowiedzialność lekarzy i podmiotów leczniczych.

 

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.