27.01.2015

Podpis pacjenta na zgodzie nie zawsze wystarczy

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

Ostatnio otrzymałem kilka pytań od lekarzy, dotyczących tego, czy wystarczy wpisać dużą liczbę powikłań w zgodzie przed zabiegiem i uzyskać od pacjenta podpis, żeby być „krytym”. Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna – nie. Przesłanki ważności zgody i przypadki, w których jest ona nieważna, omawiałem już w kilku artykułach (zob. np. ten), dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na ciekawy przypadek, który stał się podstawą do wydania w dniu 13 lutego 2013 r. wyroku przez Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. akt VI ACa 1013/12). Przypadek ten wskazuje, że odebranie od pacjenta zgody jest nie tylko biurokratyczną formalnością, lecz bardzo ważnym elementem procesu diagnozowania lub leczenia.

czytaj dalej »

09.09.2014

Sytuacje wymagające z mocy prawa pisemnej zgody pacjenta

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

Ostatnio otrzymałem pytanie, czy poza ogólną regulacją zawartą w art. 34 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty („Lekarz może wykonać zabieg operacyjny albo zastosować metodę leczenia lub diagnostyki stwarzającą podwyższone ryzyko dla pacjenta, po uzyskaniu jego pisemnej zgody”) istnieją konkretne zabiegi lub sytuacje, w których lekarz musi z mocy prawa uzyskać pisemną zgodę pacjenta.

czytaj dalej »

08.03.2014

Rozpoznanie choroby a obowiązki lekarza

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

Ostatnio dostałem od jednego z użytkowników portalu ciekawe pytanie, a mianowicie, co powinno się znaleźć w dokumentacji medycznej w przypadku rozpoznania choroby, będącej przeciwwskazaniem do prowadzenia pojazdów (użytkownik podał przykład padaczki oraz zaburzeń rytmu serca). Z kolei inny użytkownik portalu zapytał, co robić w sytuacji, w której rozpoznaje się chorobę, powodującą istotny wpływ na styl życia pacjenta (cukrzyca, celiakia).

czytaj dalej »

01.03.2014

Nowy sposób na pozywanie zabiegowców – informacja o alternatywnych metodach leczenia

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

   Ostatnio zaobserwowałem, że prawnicy pacjentów znaleźni nowy sposób na pozywanie lekarzy-zabiegowców w sytuacjach, w których nie można stwierdzić, iż doszło do błędu w sztuce. Otóż w takiej sytuacji należy wykazać, że jakkolwiek zabieg był przeprowadzony dobrze, to jednak pacjent nie był świadomy, iż można wybrać inną – alternatywną metodę – diagnozowania lub leczenia.

czytaj dalej »

24.11.2013

Kiedy zgoda pisemna nie jest ważna?

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

Problem ważności (skuteczności prawnej) zgody pisemnej jest jednym z najważniejszych zagadnień dotyczących praktyki wykonywania zawodu lekarza. Często bowiem lekarze żywią przekonanie, że wystarczającym warunkiem prawnej skuteczności zgody na zabieg operacyjny lub przeprowadzenie diagnozowania lub leczenia za pomocą metody stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta jest jej podpisanie przez pacjenta. Należy zdecydowanie stwierdzić, że tak nie jest. Trzeba bowiem pamiętać, że żeby zgoda pisemna była ważna to musi:

czytaj dalej »

24.11.2013

O czym należy poinformować pacjenta, niezgadzającego się na zabieg?

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

Podstawą prawną obowiązku informowania o ryzyku, które jest związane z niepodjęciem określonego leczenia lub postępowania diagnostycznego, jest art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm., dalej: u.z.l.), w którym mowa o „dających się przewidzieć następstwach” zaniechania „proponowanych lub możliwych metod diagnostycznych lub leczniczych”.

czytaj dalej »

24.11.2013

Kto może odebrać zgodę od pacjenta?

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

W praktyce często pojawiają się pytania, kto może odebrać zgodę od pacjenta na daną czynność medyczną. Przepisy odnoszące się do zgody, zawarte w art. 15-19 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm., dalej: u.p.p.) oraz w art. 32-35 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zm., dalej: u.z.l.), jednoznacznie wskazują, że zgodę może odebrać jedynie ta osoba, która udziela danego świadczenia zdrowotnego (zob. np. art. 32 ust. 1 u.z.l., który stanowi, że: „Lekarz może przeprowadzić badanie lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, po wyrażeniu zgody przez pacjenta”).

czytaj dalej »

24.11.2013

Kim jest przedstawiciel ustawowy pacjenta?

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

Przepisy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm., dalej: u.p.p.) oraz ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zm., dalej: u.z.l.) w wielu miejscach posługują się pojęciem „przedstawiciela ustawowego” (zob. np. art. 31 ust. 2 u.z.l.; art. 32 ust. 2 u.z.l.; art. 9 ust. 2 u.p.p.), nie definiując tego pojęcia. Z tego względu w praktyce lekarze posługują się nim intuicyjnie i często pytają o jego precyzyjne znaczenie.

czytaj dalej »

24.11.2013

Jak udowodnić, że chory był informowany?

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

Na wstępie należy zaznaczyć, że zgodnie z ogólnymi regułami polskiego prawa cywilnego ciężar udowodnienia danego faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne (art. 6 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Oznacza to, że w przypadku sporu co do wykonania obowiązku informacyjnego, to na lekarzu spoczywa obowiązek udowodnienia jego wykonania. Należy bowiem zauważyć, że to lekarz wywodzi z udzielenia informacji skutki prawne: po pierwsze, że zgoda pacjenta była prawnie skuteczna (zgoda jest prawnie skuteczna, gdy zostanie poprzedzona informacją); po drugie, że wykonał jeden ze swoich obowiązków.

czytaj dalej »

24.11.2013

Jak przepisy różnicują zakres informacji udzielanych różnym podmiotom?

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

Zakres informacji o stanie zdrowia danego pacjenta udzielanych przez lekarza różnym osobom jest w przepisach wyraźnie zróżnicowany. Zasadniczo można wyróżnić dwie sytuacje: informowanie pacjenta i osób z nim związanych oraz informowanie innych osób i instytucji. Ta pierwsza sytuacja jest uregulowana w art. 31, a ta druga w art. 40 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm., dalej: u.z.l.). W tym opracowaniu odnoszę się tylko do informacji udzielanych w trybie art. 31 u.z.l. W przepisie tym wskazano, że lekarz musi udzielić informacji:

czytaj dalej »

24.11.2013

Czy lekarz musi informować o działaniach niepożądanych przepisanych leków?

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

Tak. Dla każdego lekarza jest oczywiste, że leki mają działania niepożądane, które są opisane w ulotce dołączonej do leku. Równocześnie lekarze mają świadomość istnienia efektu nocebo – jeżeli pacjent wie, że może wystąpić dane działanie niepożądane, to przeważnie ono u niego wystąpi. Z tych powodów najczęściej nie informują pacjentów o działaniach niepożądanych leków.

czytaj dalej »

24.11.2013

Czy zgody na zabieg może udzielić małżonek osoby nieprzytomnej?

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zm., dalej: u.z.l.), „Lekarz może wykonać zabieg operacyjny albo zastosować metodę leczenia lub diagnostyki stwarzającą podwyższone ryzyko dla pacjenta, po uzyskaniu jego pisemnej zgody” (zob. także art.18 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm.). Przepis ten jednoznacznie przesądza, że zgodę na zabieg może wyrazić jedynie pacjent, a więc osoba, która ma być danemu zabiegowi poddana.

czytaj dalej »

24.11.2013

Czy wolno informować media o stanie zdrowia osoby znanej?

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

Osoba znana (polityk, sportowiec) trafia do szpitala i – co mniej lub bardziej zrozumiałe – wzbudza to zainteresowanie mediów. Przy takich okazjach widzowie różnego rodzaju serwisów informacyjnych dowiadują się o wielu szczegółach związanych ze stanem zdrowia tej osoby i wykonanymi wobec niej zabiegami. Pojawia się zatem pytanie, czy można mediom udzielać informacji o stanie zdrowia takiej osoby.

czytaj dalej »

24.11.2013

Czy zgoda blankietowa jest ważna?

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

Zgoda blankietowa (zwana także zgodą in blanco) to oświadczenie pacjenta o wyrażeniu zgody podpisane bez wskazania przedmiotu zgody (np. rodzaju zabiegu leczniczego) oraz lekarza, wobec którego zostało złożone. Zgody takie funkcjonują jeszcze w niektórych szpitalach. Najczęściej zawierają one sformułowania w rodzaju: „wyrażam zgodę na wszelkie zabiegi lecznicze” lub „wyrażam zgodę na wszystkie niezbędne czynności medyczne”.

czytaj dalej »

24.11.2013

Czy trzeba dołączać do pisemnej zgody informację udzieloną pacjentowi?

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm.) ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zm.), jednym z warunków prawnej ważności zgoda wyrażonej na zabieg jest udzielenie pacjentowi informacji (na temat innych przesłanek ważności zgody pacjenta patrz: Kiedy zgoda pisemna nie jest ważna?). Jednakże przepisy nie wymagają, żeby lekarz udokumentował czy odnotował zakres i rodzaj udzielonej pacjentowi informacji. W jednym z niedawnych orzeczeń pogląd ten potwierdził sam Sąd Najwyższy, zauważając: „Natomiast informacja zapewniająca pacjentowi warunki do wyrażenie zgody uświadomionej nie wymaga formy pisemnej” (wyrok SN z dnia 8 lipca 2010 r., sygn. akt II CSK 117/10).

czytaj dalej »

24.11.2013

Czy pacjenta należy informować o konsekwencjach odmowy zgody na zabieg?

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

Tak, przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm., dalej: u.z.l.) jednoznacznie wskazują, że: „Lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu” (art. 31 ust. 1 u.z.l.). Z cytowanego przepisu wynika, że lekarz ma obowiązek poinformować pacjenta m.in. o „dających się przewidzieć następstwach zaniechania” zastosowania danej metody diagnostycznej lub leczniczej.

czytaj dalej »

24.11.2013

Czy lekarz może informować osobę bliską o stanie zdrowia pacjenta?

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

Tak, przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm., dalej: u.z.l.) przewidują nawet, że pewnych przypadkach lekarz ma obowiązek udzielić informacji osobie bliskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417, ze zm.; na temat pojęcia osoby bliskiej – patrz: Kim jest osoba bliska dla pacjenta w rozumieniu prawa?). Stosowanie do art. 31 ust. 6 u.z.l. osoba bliska może być informowana o stanie zdrowia pacjenta jedynie w trzech sytuacjach:

czytaj dalej »

123

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.