26.04.2014

Na ile się ubezpieczyć?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Bardzo często lekarze różnych specjalności zwracają się do mnie z pytaniem na jaką sumę powinni się ubezpieczyć. Jest to bardzo ważna kwestia, gdyż obowiązkowe ubezpieczenie lekarzy w przypadku większości specjalizacji lekarskich nie wystarcza. Przypomnę: obowiązkowe ubezpieczenie powinno wynosić co najmniej 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń.

czytaj dalej »

07.01.2014

Bezpłatny kurs prawa medycznego dla lekarzy.

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Szanowni Państwo, wspólnie z kolegą uruchomiłem nową stronę internetową: http://kursprawamedycznego.pl/, na której znajdą Państwo testy z zakresu prawa medycznego. Testy zostały przygotowane z myślą o dwóch grupach odbiorców: lekarzach przygotowujących się do egzaminów (LEK i LDEK) oraz lekarzach, którzy wykonują zawód i chcą zdobyć praktyczną znajomość prawa. Testy zostały ułożone w 4 kategorie: lekarz wobec samorządu, lekarz wobec pacjenta, lekarz wobec innych zawodów, lekarz przed sądem. Zapraszam do korzystania z testów i czekam na Państwa opinie.

czytaj dalej »

25.11.2013

Najczęstsze przypadki naruszenia prawa pacjenta do intymności i godności

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2012.159 ze zm.), „Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych”, a „Lekarz podczas udzielania świadczeń zdrowotnych ma obowiązek poszanowania intymności i godności osobistej pacjenta” (art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Dz.U.2011.277.1634 ze zm.).

czytaj dalej »

25.11.2013

Najczęstsze błędy na pieczątkach lekarskich

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Na podstawie doświadczeń związanych z prowadzeniem szkoleń dla lekarzy oraz obroną lekarzy w procesach sądowych przedstawiam poniżej subiektywną listę najczęściej występujących błędów na pieczątkach lekarskich. Jednocześnie chciałbym zauważyć, że błędny na pieczątkach lekarskich mogą mieć swoje mniej albo bardziej poważne konsekwencje: przede wszystkim mogą świadczyć o ogólnej niestaranności lekarza oraz mogą być argumentem na rzecz tezy o nieznajomości prawa przez danego lekarza. Z tego względu nawet prozaiczna pieczątka nabiera niekiedy istotnego znaczenia.

czytaj dalej »

25.11.2013

Prawo w życiu lekarza

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Z roku na rok, a w zasadzie z miesiąca na miesiąc, prawo wkracza coraz intensywniej w życie zawodowe każdego lekarza. Proces ten dokonuje się z szybkością niespotykaną wcześniej. Z tego względu warto uświadomić sobie kilka faktów, które pozwolą na bezpieczne wykonywanie zawodu lekarza.

czytaj dalej »

25.11.2013

Specjalizacje po nowemu

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Ostatnio weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. poz. 602), które dopełniło w tej mierze regulację ustawową (art. 16-18 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty). Zgodnie z obecnymi przepisami, występują dwa rodzaje specjalizacji: jednolite i modułowe.

czytaj dalej »

25.11.2013

Kim jest osoba bliska dla pacjenta w rozumieniu prawa?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Przepisy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm., dalej: u.p.p.) definiują pojęcie „osoby bliskiej” uznając, że jest nią małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba wskazana przez pacjenta (art. 3 ust. 1 pkt 2 u.p.p.).

czytaj dalej »

25.11.2013

Kiedy lekarz może odmówić leczenia pacjenta?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Zagadnienie odstąpienia od leczenia lub odmowy podjęcia leczenia pacjenta jest regulowane w art. 38 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zm., dalej: u.z.l.). Należy bowiem zwrócić uwagę, ze przepis rozróżnia: niepodjęcie leczenia oraz odstąpienie od podjętego leczenia pacjenta (art. 38 ust. 1 u.z.l.). Z art. 38 ust. 1 u.z.l. wynika, że lekarz może nie podjąć leczenia lub odstąpić od leczenia pacjenta zawsze, o ile:

czytaj dalej »

25.11.2013

Jak lekarz może realizować obowiązek doskonalenia zawodowego?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2019.537 ze zm.), lekarz ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego w różnych formach kształcenia podyplomowego. Konkretne czynności, przez które lekarz realizuje obowiązek doskonalenia zawodowego zostały wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U.2017.1923 ze zm.), zgodnie z którym lekarz dopełnia obowiązku kształcenia podyplomowego m.in. poprzez:

czytaj dalej »

25.11.2013

Czy prawo określa zasady zlecania pielęgniarkom wykonanie określonych czynności?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Tak, zasady wykonywania zleceń lekarskich przez pielęgniarki i położne określa ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.2011.174.1039 ze zm., dalej: u.z.p.p.). Przepisy tej ustawy przewidują, że zlecenie to szczególne uprawnienie lekarza, które polega na tym, iż może on wydać wiążące dla pielęgniarki lub położnej polecenie, dotyczące diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pacjenta (art. 4 ust. 1 pkt 5 i art. 5 ust. 1 pkt 8 u.z.p.p.). W świetle prawa można rozróżnić dwa rodzaje zleceń: „zwyczajne” (w każdej sytuacji medycznej z wyjątkiem stanu nagłego) oraz „nadzwyczajne” (w stanie nagłym, tj. w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego).

czytaj dalej »

13456

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.