02.06.2016

Dokumentacja medyczna wg NIK-u a sprawy sądowe

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

  W dniu 28 kwietnia 2016 r. prezes Najwyższej Izby Kontroli zatwierdził raport NIK nt. tworzenia i udostępniania dokumentacji w podmiotach leczniczych. Warto zapoznać się bliżej z tym raportem, ponieważ w istotny sposób obnaża słabości dokumentacji medycznej kontrolowanych podmiotów leczniczych i wskazuje na zagrożenia dla lekarzy związane z nieprawidłowym prowadzeniem dokumentacji medycznej.

czytaj dalej »

16.04.2016

Odmowa przyjęcia do szpitala. Jak dobrze napisać informację dla pacjenta?

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

  W wielu sprawach sądowych pojawia się zagadnienie odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala. Najczęściej chodzi o sytuację, w której lekarz po zbadaniu pacjenta nie widział wskazań do hospitalizacji i odesłał go do domu, a pacjent potem zmarł (np. zator tętnicy krezkowej czy NZK). W takim przypadku w ocenie prawidłowości postępowania lekarza z IP bardzo ważną rolę odgrywa dokumentacji medyczna, a szczególnie wydawana pacjentowi informacja.

czytaj dalej »

18.01.2016

Czy przepisy prawa regulują elementy opisu wizyty pacjenta?

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

Ostatnio zwrócił się do mnie jeden z użytkowników strony z pytaniem, czy przepisy prawa regulują elementy opisu wizyty pacjenta, które muszą być wpisywane do dokumentacji medycznej. Pytanie powstało na kanwie tego, że dokumentacja medyczna tego lekarza została podczas kontroli zakwestionowana właśnie w zakresie prawidłowości opisu wizyty. Odpowiadając na to pytanie, trzeba jednoznacznie stwierdzić, że istnieją treści, które zawsze muszą być wpisywane do dokumentacji medycznej.

czytaj dalej »

21.09.2015

Ważne wpisy do dokumentacji medycznej

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

Ponad dwa lata temu opublikowałem post, który wzbudził żywą dyskusję wśród użytkowników mojej strony oraz spowodował ciekawą korespondencję z niektórymi z nich – pt. 6 wpisów w dokumentację medyczną, które mogą pomóc uratować prawo wykonywania zawodu (tutaj). Po prawie dwóch kolejnych latach doświadczeń w bronieniu lekarzy we wszystkich rodzajach spraw (cywilnych, zawodowych, karnych) warto dodać kolejne wpisy w dokumentacji medycznej, które mogą mieć ogromne znaczenie w sprawie sądowej:

czytaj dalej »

24.02.2015

Czego nie wolno psychiatrom odnotować w dokumentacji medycznej?

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

  Ostatnio zwrócono się do mnie z pytaniem, czy to prawda, że istnieją takie okoliczności dotyczące pacjenta, których lekarz-psychiatra nie może odnotować w dokumentacji medycznej. Odpowiadając na to pytanie, trzeba potwierdzić, że to prawda. Niektórych informacji uzyskanych od pacjenta lekarz-psychiatra lub lekarz, który podejmuje czynności wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (dalej: lekarz-psychiatra), nie może odnotować w dokumentacji medycznej.

czytaj dalej »

30.08.2014

Najtrudniejszy przeciwnik lekarza na sali sądowej

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

Dość często lekarze pytają mnie o to, kto jest najtrudniejszym przeciwnikiem lekarza i jego obrońcy na sali sądowej. Na takie pytania odpowiadałem zazwyczaj, że każda sprawa jest inna i nie da się tego powiedzieć, jednakże teraz myślę, iż można precyzyjnie nazwać naszego najtrudniejszego przeciwnika. Tytułem przykładu można wskazać, że:

czytaj dalej »

30.06.2014

Konflikt między rodzicami a dokumentacja medyczna

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

W jednym z e-mail, które niedawno otrzymałem, poruszono następujące zagadnienie: „Do mojej przychodni jest zapisana rodzina, w której rodzice się rozwodzą. W związku z tym często zdarza się sytuacja, że matka kseruje dokumentację, a za chwilę ojciec żąda od nas ponownie ksera dokumentacji. Czy mamy obowiązek wydawania tej samej dokumentacji im obojgu? Czy mogą żądać od nas dokumentacji medycznej po każdej wizycie? Ostatnio zaś matka (z innej rodziny) złożyła pisemne oświadczenie o zakazie udostępnienia dokumentacji medycznej ojcu, z którym się rozwiodła. Jaka jest wartość prawna tego oświadczenia?”.

czytaj dalej »

27.01.2014

Kiedy lekarz POZ powinien wystawić kartę zgonu?

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

   Odpowiadając na tytułowe pytanie: to zależy od sytuacji. Żeby wyjaśnić dokładnie ten problem, trzeba przybliżyć przepisy dotyczące stwierdzania zgonu. Wątpliwości związane z wystawianiem karty zgonu są duże, gdyż przepisy regulujące to zagadnienie liczą już ponad 50 lat i nie są dostosowane do współczesnych czasów. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzania zgonu i jego przyczyny (Dz. U. Nr 39, poz. 202) od czasu jego wydania nie dokonano żadnych zmian. Z tego powodu rozporządzenie to odwołuje się do instytucji już nieistniejących np. Milicji Obywatelskiej, prezydium rady narodowej, gromady (jednostka administracyjna, obejmująca kilka wsi). W praktyce powoduje to, że wiele przepisów tego rozporządzenia stało się niewykonalne.

czytaj dalej »

23.01.2014

Czyje są wyniki badań: pacjenta czy podmiotu leczniczego?

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

Kilka osób ostatnio pytało, czyje są wyniki badań diagnostycznych: pacjenta czy podmiotu leczniczego. Zanim odpowiem, podkreślę jednak, że nie ma przepisów wprost regulujących to zagadnienie, dlatego odpowiedź można uzyskać dopiero na podstawie analizy wielu przepisów. Odpowiadając na to pytanie, można rozróżnić dwie sytuacje, w których są inni właściciele wyników badań:

czytaj dalej »

22.01.2014

Prowadzenie dokumentacji medycznej - kurs dla lekarzy

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

Czym jest dokumentacja medyczna dla sądu? Co zgodnie z prawem zawsze musi być w dokumentacji medycznej? Na czyją korzyść są odczytywane braki w dokumentacji medycznej? Jak zabezpieczyć się przed nieusprawiedliwionymi roszczeniami pacjentów? Jednym zdaniem - zapraszam na kurs dla lekarzy z prowadzenia dokumentacji medycznej, który będę prowadził. Szczegłowe informacje na stronach organizatora firmy Medical Tribune (bezpośredni link tutaj).

czytaj dalej »

03.01.2014

Czy informacje zawarte w dokumentacji medycznej muszą być podpisane przez pacjenta?

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

Ostatnio kilka osób zwróciło się do mnie z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących podpisywania się pacjenta w dokumentacji medycznej. Jak napisała jedna z użytkowniczek mojej strony: „Wpisałam w dokumentację medyczną informacje o działaniach niepożądanych leków, w szczególności o konieczności rygorystycznego ich przyjmowania i niespożywania alkoholu, gdyż wiem, że pacjent pije i jest niesubordynowany. Niemniej mam wątpliwość, czy sąd uzna takie wpisy za wystarczające, zwłaszcza, że pacjent nie chciał podpisać się w dokumentacji medycznej, że ostrzegałam go przed niebezpieczeństwem łączenia tych leków z alkoholem i przed skutkami czasowego zaprzestania leczenia”.

czytaj dalej »

21.12.2013

6 wpisów zabiegowca w dokumentację, które mogą uratować PWZ

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

Bardzo często pozywani są zabiegowcy, w szczególności chirurdzy i ortopedzi, których najczęściej prawnicy próbują łapać na braku pewnych informacji w dokumentacji medycznej. Poniżej przedstawiam 6 wpisów do dokumentacji medycznej, które mogą być kluczowe dla rozstrzygnięcia pewnego rodzaju spraw sądowych, w których pozwanymi są zabiegowcy. Szczegółowego omówienia znaczenia prawnego tych wpisów dokonuję w cyklu Dokumentacja medyczna, który ukazuje się na łamach „Medycyny po Dyplomie”.

czytaj dalej »

14.12.2013

6 wpisów w dokumentację, które mogą uratować prawo wykonywania zawodu

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

Pomagając lekarzom w sprawach sądowych zorientowałem się, że bardzo często wieloletni proces toczy się dlatego, iż do dokumentacji medycznej nie wpisano jednego zdania. Poniżej przedstawiam 6 wpisów do dokumentacji medycznej, które mogą być kluczowe dla rozstrzygnięcia pewnego rodzaju spraw sądowych. Szczegółowego omówienia znaczenia prawnego tych wpisów dokonuję w cyklu Dokumentacja medyczna, który ukazuje się na łamach „Medycyny po Dyplomie”.

czytaj dalej »

23.11.2013

Kto ma prawo wglądu do dokumentacji medycznej dziecka?

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm., dalej: u.p.p.), podstawową osoba uprawnioną do dostępu do dokumentacji medycznej jest sam pacjent (art. 23 ust. 1 u.p.p.). Należy jednak podkreślić, że ustawa o prawach pacjenta przewiduje również, że prawo wglądu w dokumentację medyczną pacjent mają także: przedstawiciele ustawowi pacjenta, osoby upoważnione przez pacjenta (art. 26 ust. 1 u.p.p.) oraz inne podmioty szczególne (np. Narodowy Fundusz Zdrowia, organy rentowe, wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, konsultanci krajowi i wojewódzcy).

czytaj dalej »

23.11.2013

Czy w dokumentacji należy zamieszczać „opis stanu zdrowia pacjenta”?

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1127 ze zm., dalej: u.p.p.) w dokumentacji medycznej musi się znaleźć opis stanu zdrowia pacjenta (art. 23 ust. 1 u.p.p., art. 25 ust. 1 pkt 3 u.p.p.). W praktyce lekarze bardzo często zapominają o opisywaniu stanu zdrowia pacjenta i narażają się przez to na zarzut niezbadania pacjenta ewentualnie fragmentarycznego potraktowania pacjenta.

czytaj dalej »

23.11.2013

Czy pacjentowi, który otrzymał ksero, trzeba wydawać też odpis dokumentacji medycznej?

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

W jednym z pytań, które do mnie trafiło, lekarz poruszył problem, często spotykany w praktyce. Otóż pacjent zażądał wglądu do dokumentacji medycznej, a następnie jej kserokopii. Po dwóch dniach pacjent przyszedł i zażądał jeszcze odpisu dokumentacji medycznej. Lekarz pyta, czy ma obowiązek wydawać odpis, jeżeli wcześniej wydał pacjentowi już ksero i umożliwił przejrzenie dokumentacji medycznej.

czytaj dalej »

23.11.2013

Czy najbliższa rodzina ma prawo wglądu w dokumentację medyczną po śmierci pacjenta?

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

Dostałem takie pytanie od użytkownika strony: czy najbliższa rodzina ma prawo wglądu w dokumentację medyczną pacjenta po jego śmierci. Szczegółowo zagadnienia związane z udostępnieniem dokumentacji medycznej najbliższej rodzinie reguluje art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r., poz. 1127 ze zm., dalej: u.p.p.). Zgodnie z art. 26 ust. 2 u.p.p., „Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia, z zastrzeżeniem ust. 2a i 2b”. Z przepisu tego wprost wynika, że po śmierci pacjenta niektóre osoby mają dostęp do dokumentacji medycznej.

czytaj dalej »

23.11.2013

Jakie mogą być skutki braków w dokumentacji medycznej?

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

Brak ogólnego opisu stanu zdrowia pacjenta.

→ domniemanie niezbadania ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

Brak chronologicznych i dokładnych opisów stanu zdrowia ogólnego i stanu miejscowego w kolejnych dniach hospitalizacji lub podczas kolejnych wizyt ambulatoryjnych.

→ brak możliwości oceny prawidłowości reakcji lekarza na proces ustępowania albo rozwoju choroby.

Brak wpisów o decyzji wykonania badań dodatkowych, a następnie – przy nieprawidłowych wynikach – danych świadczących o reakcji ze strony lekarzy

→ sugeruje to brak przeprowadzenia konkretnych badań (zaniedbanie) lub niezauważenie niczego podejrzanego w patologicznych wynikach.

czytaj dalej »

1234

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.