29.02
2016

Kiedy sąd nakłada na lekarza zakaz wykonywania zawodu?

category Sprawy sądowe comments dodaj komentarz

  Lekarzy, którzy mają sprawę sądową, bardzo często interesuje to, kiedy sąd może nałożyć na nich karę (w postępowaniu z zakresu odpowiedzialności zawodowej) lub środek karny (w postępowaniu karnym) w postaci zakazu wykonywania zawodu. Jest to kwestia, którą uregulowano w art. 41 § 1 Kodeksu karnego (mającym zastosowanie do odpowiedzialności karnej i zawodowej), zgodnie którym: „Sąd może orzec zakaz zajmowania określonego stanowiska albo wykonywania określonego zawodu, jeżeli sprawca nadużył przy popełnieniu przestępstwa stanowiska lub wykonywanego zawodu albo okazał, że dalsze zajmowanie stanowiska lub wykonywanie zawodu zagraża istotnym dobrom chronionym prawem”.
  Należy zwrócić uwagę, że cytowany przepis wskazuje dwie, niezależne od siebie przesłanki orzeczenia zakazu wykonywania zawodu: nadużycie zawodu albo stwarzanie zagrożenia do dóbr chronionych prawem. Z nadużyciem zawodu mamy do czynienia wtedy, gdy lekarz wykorzystuje swój zawód w celach przestępczych lub co najmniej nieakceptowalnych społecznie. Przykładowo: lekarz-psychiatra skłania swojego pacjenta do przepisania na siebie majątku pacjenta lub lekarz wystawia zwolnienie chorobowe zdrowemu pacjentowi w zamian za korzyści majątkowe. Z kolei stwarzanie zagrożenia dla dóbr chronionych prawem to sytuacja, w której dalsze wykonywanie zawodu przez lekarza rodzi realną obawę działania na szkodę pacjentów. Przykład: lekarz-ginekolog wykorzystuje swój zawód do poddawania pacjentek czynnościom seksualnym (wszystkie przykłady zaczerpnięte z orzecznictwa).
  W praktyce zakaz wykonywania zawodu może być orzeczony wobec lekarza, gdy nie ma on predyspozycji etycznych, psychofizycznych, ani profesjonalnych do wykonywania danego zawodu. Tytułem przykładu przytoczę fragment wyroku Sądu Okręgowego z Wrocławia, w którym uzasadniono, dlaczego sąd zdecydował się na orzeczenie zakazu wykonywania zawodu wobec lekarza-ginekologa: „postawa lekarza, który podchodzi do wykonywanego zawodu niezwykle rutynowo, ignoruje symptomatyczne objawy wskazujące na możliwość zagrożenia życia pacjenta, zleca co prawda prawidłowe badania, lecz nie dba o ich przeprowadzenie przez uprawniony personel medyczny, nadto nie monitoruje w odpowiednim czasie ich wyników lub też w ogóle nie interesuje się tymi wynikami, rodzi uzasadnione obawy, iż dalsze wykonywanie przez niego zawodu będzie zagrażać istotnym dobom chronionym prawem” (wyrok SO we Wrocławiu, sygn. akt IV Ka 944/14).
  Podsumowując, w celu uniknięcia zakazu wykonywania zawodu warto porozmawiać z obrońcą, ponieważ przed wydaniem orzeczenia lekarz może podjąć wiele działań, które nie pozwolą sądowi na orzeczenie zakazu wykonywania zawodu (np. zgłosić się na kurs związany z sytuacją, w której doszło do błędu – przykładowo: lekarz nieprawidłowo zinterpretował zapis KTG, więc zapisał się na kurs KTG).

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżenia prawne.