24.11
2013

Kiedy lekarz może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody?

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

Przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zm., dalej: u.z.l.) przewidują, że lekarz może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody w sytuacji, gdy:

― osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć opinii w sprawie swego uczestnictwa w eksperymencie (art. 25 ust. 5 u.z.l.);

― przedstawiciel ustawowy odmawia zgody na udział chorego w eksperymencie leczniczym (art. 25 ust. 6 u.z.l.);

― pacjent małoletni lub niezdolny do świadomego wyrażenia zgody nie ma przedstawiciela ustawowego lub porozumienie się z nim nie jest możliwe (art. 32 ust. 2 u.z.l.);

― pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, sprzeciwia się czynnościom medycznym (art. 32 ust. 6 u.z.l.);

― przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny pacjenta małoletniego, który ukończył 16 lat, osoby ubezwłasnowolnionej albo pacjent chorego psychicznie lub upośledzonego umysłowo, lecz dysponującego dostatecznym rozeznaniem, sprzeciwia się czynnościom medycznym (art. 32 ust. 6 u.z.l.);

― czynnościom medycznym sprzeciwiają się przedstawiciel ustawowy (opiekun faktyczny) oraz pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem (art. 32 ust. 6 u.z.l.);

― pacjent małoletni lub niezdolny do świadomego wyrażenia zgody nie ma przedstawiciela ustawowego ani opiekuna faktycznego albo porozumienie się z tymi osobami jest niemożliwe (art. 32 ust. 8 u.z.l.);

― lekarz planuje przeprowadzić zabieg operacyjny lub zastosować metodę diagnostyki lub leczenia stwarzającą podwyższone ryzyko dla pacjenta małoletniego, ubezwłasnowolnionego bądź niezdolnego do świadomego wyrażenia pisemnej zgody a pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego lub porozumienie się z nim nie jest możliwe (art. 34 ust. 3 u.z.l.);

― przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, ubezwłasnowolnionego bądź niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody nie zgadza się na wykonanie przez lekarza zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta, a niezbędnych dla usunięcia niebezpieczeństwa utraty przez pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego rozstroju zdrowia (art. 34 ust. 6 u.z.l.).

Należy pamiętać, że sądem opiekuńczym właściwym miejscowo dla udzielania zgody na wykonywanie czynności medycznych jest sąd, w którego okręgu czynności te mają być wykonane. Sądem opiekuńczy jest zawsze sąd rejonowy wydział rodzinny.

 

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżenia prawne.