24.11
2013

Czy zgoda blankietowa jest ważna?

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

Zgoda blankietowa (zwana także zgodą in blanco) to oświadczenie pacjenta o wyrażeniu zgody podpisane bez wskazania przedmiotu zgody (np. rodzaju zabiegu leczniczego) oraz lekarza, wobec którego zostało złożone. Zgody takie funkcjonują jeszcze w niektórych szpitalach. Najczęściej zawierają one sformułowania w rodzaju: „wyrażam zgodę na wszelkie zabiegi lecznicze” lub „wyrażam zgodę na wszystkie niezbędne czynności medyczne”.

W regulacjach odnoszących się do zgody pacjenta, zawartych w art. 15-19 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm., dalej: u.p.p.) oraz w art. 32-35 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zm., dalej: u.z.l.), nie przewidziano w ogóle instytucji zgody blankietowej. Równocześnie przywołane wyżej przepisy wskazują, że lekarz musi każdorazowo uzyskać co najmniej zgodę dorozumianą od pacjenta na badanie lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych (zob. art. 32 ust. 1 u.z.l. oraz art. 17 ust. 1 u.p.p.), a w przypadku zabiegów operacyjnych albo metod leczenia lub diagnostyki stwarzającą podwyższone ryzyko dla pacjenta musi to być zgoda pisemna (zob. art. 34 ust. 1 u.z.l.).

Należy zatem stwierdzić, że zgoda blankietowa nie zwalnia lekarza od obowiązku uzyskania wymaganej w danej sprawie zgody (dorozumianej, ustnej albo pisemnej). W tym sensie zatem podpisanie przez pacjenta formularza ze zgodą blankietową nie stanowi wyrażenia zgody na konkretne działania oznaczonego lekarza.

 

Radosław Tymiński

 

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżenia prawne.