24.11
2013

Czy wolno informować media o stanie zdrowia osoby znanej?

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

Osoba znana (polityk, sportowiec) trafia do szpitala i – co mniej lub bardziej zrozumiałe – wzbudza to zainteresowanie mediów. Przy takich okazjach widzowie różnego rodzaju serwisów informacyjnych dowiadują się o wielu szczegółach związanych ze stanem zdrowia tej osoby i wykonanymi wobec niej zabiegami. Pojawia się zatem pytanie, czy można mediom udzielać informacji o stanie zdrowia takiej osoby.

Przepisy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm., dalej: u.p.p.) oraz ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm., dalej: u.z.l.) wprowadzają ogólny obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej (art. 40 ust. 1 u.z.l., art. 14 ust. 1 u.p.p.) oraz określają katalog wyjątków od niego. Pomimo istnienia obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, lekarz może udzielić informacji o stanie zdrowia pacjenta, gdy:

­   tak stanowią przepisy odrębnych ustawach;

­   zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób;

­   pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy;

­   zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń;

­   badanie lekarskie zostało przeprowadzone na żądanie uprawnionych, na podstawie odrębnych ustaw, organów i instytucji; wówczas lekarz jest obowiązany poinformować o stanie zdrowia pacjenta wyłącznie te organy i instytucje;

­   zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie lekarzowi sądowemu lub wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (art. 40 ust. 2 u.z.l. oraz art. 14 ust. 2-2a u.p.p.).

Należy zatem stwierdzić, że w katalogu wyjątków od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej nie wskazano informowania mediów o stanie zdrowia osoby powszechnie znanej; nie ma również odrębnych przepisów, które dopuszczałyby takie działanie. Dlatego, co do zasady, lekarz nie może informować mediów o stanie zdrowia osoby publicznie znanej. Wyjątkiem od tej reguły będzie sytuacja, w której osoba ta się na to zgodzi. Należy jednak podkreślić, że lekarz w tym przypadku ma obowiązek poinformować pacjenta o niekorzystnych dla niego skutkach ujawnienia informacji o stanie zdrowia (art. 40 ust. 2 pkt 4 u.z.l.).

W moim przekonaniu lekarz w takiej sytuacji dla własnego bezpieczeństwa powinien odnotować w dokumentacji medycznej, że: „poinformowano pacjenta o niekorzystnych skutkach ujawnienia mediom informacji o jego stanie zdrowia, w tym o możliwości wyciągnięcia na tej podstawie wniosków o jego dotychczasowy trybie życia”.

 

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżenia prawne.