11.12
2016

Czy pacjent ma prawo żądać oryginałów dokumentacji medycznej?

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

  Jak trafnie napisał jeden z użytkowników mojej strony, komentując wpisu o udostępnieniu dokumentacji medycznej rodzinie pacjenta po jego zgonie (tutaj), „temat dokumentacji medycznej powraca jak bumerang”. To prawda. Jedno z podstawowych pytań, która pada w związku z tematem dokumentacji medycznej, dotyczy tego, czy pacjentowi można udostępnić oryginały dokumentacji medycznej. Wielu lekarzy ma takie wątpliwości, ponieważ obawia się wydawania oryginałów dokumentacji medycznej, pytając np. co na to powie kontrola z NFZ czy prokuratura, które także mogą przecież zażądać oryginałów.
  Odpowiadając na to tytułowe pytanie, należy stwierdzić, że pacjentowi trzeba na jego wniosek udostępnić oryginał dokumentacji medycznej. Stanowisko takie wprost wynika z brzmienia art. 27 pkt 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zgodnie z którym: „Dokumentacja medyczna jest udostępniana […] poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji”. Na podstawie tego przepisu nie ulega zatem wątpliwości, że pacjent ma prawo zażądać oryginałów dokumentacji medycznej i, o ile podpisze pokwitowanie zwrotu po jej wykorzystaniu, powinien je od podmiotu leczniczego (np. praktyki lekarskiej) niezwłocznie otrzymać. Tym samym trzeba podkreślić, że niewydanie pacjentowi oryginałów dokumentacji medycznej jest naruszeniem jego praw i działaniem bezprawnym, które uzasadnia dochodzenie zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta (na podstawie art. 4 ust. 1 u.p.p.).
  Warto dodać, że stanowisko o konieczności wydania pacjentowi oryginałów dokumentacji medycznej podzielił ostatnio Naczelny Sąd Administracyjny. W wyroku z dnia 19 kwietnia 2016 r. (sygn. akt II OSK 2361/15) NSA stwierdził, że: „Jednym ze sposobów udostępnienia dokumentacji medycznej jest wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej jest prawem pacjenta, tym samym ma on prawo wyboru formy udostępnienia dokumentacji medycznej z uwagi na zaspokojenie jego potrzeb w zakresie ochrony jego zdrowia i życia. Z regulacji art. 26 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w przedmiocie udostępnienia dokumentacji medycznej innym organom, instytucjom, podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych i innym nie należy wyprowadzać ograniczenia praw pacjenta do żądania wydania oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu” (całe orzeczenie tutaj).
  Podsumowując, pacjent na swój wniosek musi otrzymać oryginały dokumentacji medycznej. Podmiot leczniczy w przypadku wydawania oryginałów pacjentowi ma obowiązek wykonać poświadczoną za zgodność z oryginałem ich kopię (albo odpis) i dołączyć do niej podpisane przez pacjenta pokwitowanie ich zwrotu po wykorzystaniu. Lekarz, który zgodnie z przepisami wydał oryginały dokumentacji medycznej pacjentowi (ma więc jej kopię i podpisane przez pacjenta pokwitowanie zwrotu po wykorzystaniu), nie musi obawiać się negatywnej reakcji NFZ-u czy prokuratury w związku z brakiem oryginałów dokumentacji medycznej.


Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżenia prawne.