23.11
2013

Czy NFZ może skontrolować każdą receptę, nawet nierefundowaną?

category ZUS, NFZ, recepty i refundacja comments dodaj komentarz

Pytanie to usłyszałem podczas konferencji, na której zbulwersowany lekarz powiedział mi, że słyszał, iż NFZ „może przyczepić się” do jego nierefundowanej recepty. Odpowiadając na pytanie wprost – tak, NFZ może kontrolować wszystkie recepty, jednakże różni się zakres tej kontroli.

Należy zacząć od tego, że zasady wystawiania recept określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. poz. 260, dalej: r.r.l.). Rozporządzenie to reguluje zasady wystawiania wszystkich recept – refundowanych i nierefundowanych. Równocześnie rozporządzenie to przewiduje również tryb kontroli wszystkich recept. W rozdziale 5 „Kontrola” w § 29 ust. 1 r.r.l. napisano: „Kontrola wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne obejmuje badanie i ocenę działań osoby wystawiającej receptę w zakresie: 1) zgodności danych zamieszczonych na recepcie z prowadzoną dokumentacją medyczną; 2)   prawidłowości wystawienia recepty oraz zgodności jej wystawienia z przepisami prawa”. Z przepisu tego jednoznacznie wynika, że dotyczy on wszystkich recept, gdyż jego zakres zastosowania nie został w żaden sposób ograniczony. Tym samym wszystkie recepty zarówno te refundowane, jak i te nierefundowane podlegają kontroli.

Omawiane rozporządzenie określiło również podmiot, który może dokonywać takiej kontroli. Jednakże Minister Zdrowia wprost nie stwierdził, że może być to NFZ, tylko odesłał do przepisów dotyczących NFZ. W § 29 ust. 2 r.r.l. napisano: „Do kontroli wystawiania recept, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 64 ust. 1-9 ustawy oraz przepisy wydane na podstawie art. 64 ust. 10 ustawy”. Chodzi oczywiście o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2008.164.1027 ze zm.). Z odesłania tego wynika, że do kontroli recept uprawniony jest podmiot, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ww. ustawy. Przepis ten zaś brzmi: „Podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych może przeprowadzić kontrolę udzielania świadczeń świadczeniobiorcom, a w szczególności kontrolę […]”. Z § 29 ust. 2 r.r.l. w związku z art. 64 ust. 1 ww. ustawy jednoznacznie wynika, że podmiotem uprawnionym do kontroli recept jest NFZ.

Trzeba jednak podkreślić, że kontrola NFZ recept refundowanych i nierefundowanych opiera się na innych zasadach. W przypadku recept nierefundowanych NFZ bada wyłącznie:

─ zgodności danych zamieszczonych na recepcie z prowadzoną dokumentacją medyczną;

─ prawidłowość wystawienia recepty;

─ zgodności jej wystawienia z przepisami prawa.

W przypadku kontroli recept refundowanych NFZ może dodatkowo skontrolować także m.in.:

─ organizację i sposób udzielania świadczeń opieki zdrowotnej;

─ dostępność świadczeń opieki zdrowotnej;

─ udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej pod względem zgodności z wymaganiami określonymi w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

─ zasadność wyboru leków i wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych stosowanych w leczeniu, rehabilitacji i badaniach diagnostycznych;

─ dokumentację medyczną dotyczącą świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżenia prawne.