10.11.2015

Czy jednostka organizacyjna, uprawniona do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego, ma obowiązek zapewnić kierownika specjalizacji?

category Rezydenci comments dodaj komentarz

   Ostatnio zadano mi interesujące pytanie, dotyczące tego, czy jednostka organizacyjna, uprawniona do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie, ma obowiązek zapewnić kierownika specjalizacji, jeżeli żaden z lekarzy nie chce być kierownikiem specjalizacji danego rezydenta.
   Odpowiadając na to pytanie, trzeba zwrócić uwagę, że lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne na czas określony w programie specjalizacji w ramach rezydentury (art. 16m ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, dalej: u.z.l.). Z przepisu tego wynika, że lekarz może zdobywać specjalizację tylko w ośrodku, który jest uprawniony do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego. Ośrodek uprawniony do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego otrzymuje na to szkolenie środki finansowe, pochodzące z pieniędzy publicznych (art. 16k ust. 2 u.z.l.), i musi spełniać określone prawem wymagania (art. 19f u.z.l.). Jednym z tych wymagań jest obowiązek zapewnienia osób uprawnionych do bycia kierownikami specjalizacji (art. 19f ust. 2 pkt 2 i pkt 5 u.z.l.). Z powyższego wynika, że jednostka organizacyjna, uprawniona do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego, ma obowiązek zapewnić kierownika specjalizacji. Jeżeli zatem żaden z lekarzy zatrudnionych w tej jednostce organizacyjnej nie wyraża zgody na bycie kierownikiem specjalizacji określonego rezydenta, to jednostka organizacyjna powinna zapewnić kierownika specjalizacji poprzez zawarcie z innym lekarzem uprawnionym do bycia kierownikiem specjalizacji umowy cywilnoprawnej na sprawowanie funkcji kierownika specjalizacji danego lekarza. W przeciwnym wypadku naraża się na utratę prawa do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w określonej dziedzinie.
   Na koniec warto dodać, że bardzo podobną kwestię rozstrzygał niedawno Sąd Najwyższy na tle następującej sytuacji: lekarz-rezydent miał kierownika specjalizacji, który był ordynatorem. Na skutek konfliktu ze swoim podopiecznym kierownik specjalizacji zrezygnował z pełnienia tej funkcji. Inni lekarze, spełniający warunki do pełnienia funkcji kierownika specjalizacji zatrudnieni w oddziale, którym kierował ów ordynator, nie wyrazili zgody na objęcie nadzorem specjalizacji lekarza-rezydenta, składając stosowne oświadczenia na piśmie. W tej sytuacji konsultant wojewódzki stwierdził, że lekarz-rezydent nie może kontynuować specjalizacji z powodu braku kierownika specjalizacji. W związku z powyższym szpital rozwiązał z lekarzem-rezydentem umowę o pracę (umowa o rezydenturę) za dwutygodniowym wypowiedzeniem. W tej sprawie Sąd Najwyższy stwierdził, że: „Skoro bowiem jednostka organizacyjna deklaruje gotowość prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego dla pewnej liczby lekarzy rezydentów, to na niej ciąży obowiązek zagwarantowania realnej możliwości jego prowadzenia przez cały czas trwania rezydentury, w tym uzyskania zgody od osoby, która spełnia warunki do pełnienia funkcji kierownika specjalizacji. Obowiązkiem jednostki organizacyjnej jest wskazanie kierownika specjalizacji dla lekarza rezydenta, który byłby w stanie przez cały czas trwania specjalizacji wykonywać obowiązki określone w § 26 rozporządzenia [obecnie art. 16m u.z.l.]. Jeżeli jednostka organizacyjna nie zatrudnia wystarczającej liczby lekarzy specjalistów, którzy byliby w stanie wyrazić zgodę na objęcie swoją opieką (nadzorem - § 26 ust. 3 rozporządzenia) szkolenia specjalizacyjnego wszystkich lekarzy rezydentów, z którymi jednostka ta zawarła umowy o rezydenturę, to jej obowiązkiem jest podjęcie wszelkich dostępnych działań organizacyjnych, aby ten stan rzeczy zmienić albo zgłosić odpowiedniemu organowi, że przestała spełniać wymagania określone w § 11 ust. 2 rozporządzenia [obecnie art. 19f ust. 2 u.z.l.]” (wyrok SN z dnia 26 marca 2013 r., sygn. akt II PK 222/12).
   Podsumowując, jednostka organizacyjna, uprawniona do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego, ma obowiązek zapewnić kierownika specjalizacji.

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.