12.08
2014

5 pytań dotyczących kierownika specjalizacji i zmiany miejsca specjalizacji

category Rezydenci comments dodaj komentarz

Kto wybiera kierownika specjalizacji – lekarz czy kierownik podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne?
  Przepisy prawa, regulujące to zagadnienie (art. 16m ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty), jednoznacznie przewidują, że kierownika specjalizacji „wyznacza” kierownik podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne.

Czy kierownik specjalizacji musi być pełnoetatowym pracownikiem podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne?
   Nie. Zgodnie z art. 16m ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty kierownikiem specjalizacji może być lekarz wykonujący zawód na podstawie:
a) umowy o pracę;
b) umowy cywilnoprawnej;
c) stosunku służby.
Tym samym kierownik specjalizacji nie musi być pracownikiem etatowym podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne. Ponadto, przepisy nie precyzują minimalnego wymiaru czasu pracy kierownika specjalizacji (np. na pełny etat lub co najmniej 20 godzin w tygodniu), tak wiec należy uznać, że kierownikiem specjalizacji może być także lekarz mający etat cząstkowy lub pracujący na umowie cywilnoprawnej kilka dni w tygodniu.

Czy lekarz, który odbywa specjalizację w trybie rezydentury może zmienić miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego?
  Tak. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z § 9 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. poz. 26, dalej: rozporządzenie w sprawie specjalizacji) lekarz, odbywający szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury, może zmienić miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego nie wcześniej niż po upływie jednego roku, chyba że jednostka organizacyjna, w której lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne, uległa likwidacji lub przestała spełniać wymagania do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego.

Czy zmieniając miejsce specjalizacji odbywanej w trybie rezydentury należy zmienić także kierownika specjalizacji?
  Tak. Zagadnienie to reguluje § 9 ust. 8 rozporządzenia w sprawie specjalizacji, zgodnie z którym lekarz zmieniający miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego jest zobowiązany do zmiany kierownika specjalizacji, którym musi być lekarz specjalista w podmiocie aktualnie prowadzącym szkolenie specjalizacyjne.

Czy można zmienić kierownika specjalizacji?
  Tak, choć przepisy nie regulują bezpośrednio tej kwestii. Zgodnie z art. 16m ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz ma obowiązek odbywać szkolenie specjalizacyjne pod kierunkiem lekarza specjalisty w danej dziedzinie medycyny, wyznaczonego przez kierownika podmiotu prowadzącego specjalizację w porozumieniu z właściwym konsultantem wojewódzkim w danej dziedzinie medycyny. Równocześnie przepisy wyznaczają istotne obowiązki kierownikowi specjalizacji i czynią go odpowiedzialnym za niektóre etapy szkolenia specjalizacyjnego. Z powyższego wynika zatem, że lekarz zdobywający specjalizację zawsze musi mieć kierownika specjalizacji. Ponieważ przepisy nie regulują procedury zmiany kierownik specjalizacji należy przyjąć, że następuje ona:
a) na wniosek zainteresowanego lekarza (specjalizanta lub kierownika specjalizacji),
b) złożony do kierownik podmiotu leczniczego prowadzącego specjalizację.
Z uwagi na to, że przepisy nie wskazują, kiedy można zmienić kierownika specjalizacji należy uznać, iż można to zrobić zawsze i bez konieczności wskazywania jakichkolwiek powodów.

 

Radosław Tymiński

 

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżenia prawne.