24.11
2013

O czym należy poinformować pacjenta, niezgadzającego się na zabieg?

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

Podstawą prawną obowiązku informowania o ryzyku, które jest związane z niepodjęciem określonego leczenia lub postępowania diagnostycznego, jest art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm., dalej: u.z.l.), w którym mowa o „dających się przewidzieć następstwach” zaniechania „proponowanych lub możliwych metod diagnostycznych lub leczniczych”.

czytaj dalej »

24.11
2013

Kto może odebrać zgodę od pacjenta?

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

W praktyce często pojawiają się pytania, kto może odebrać zgodę od pacjenta na daną czynność medyczną. Przepisy odnoszące się do zgody, zawarte w art. 15-19 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm., dalej: u.p.p.) oraz w art. 32-35 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zm., dalej: u.z.l.), jednoznacznie wskazują, że zgodę może odebrać jedynie ta osoba, która udziela danego świadczenia zdrowotnego (zob. np. art. 32 ust. 1 u.z.l., który stanowi, że: „Lekarz może przeprowadzić badanie lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, po wyrażeniu zgody przez pacjenta”).

czytaj dalej »

24.11
2013

Kim jest przedstawiciel ustawowy pacjenta?

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

Przepisy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm., dalej: u.p.p.) oraz ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zm., dalej: u.z.l.) w wielu miejscach posługują się pojęciem „przedstawiciela ustawowego” (zob. np. art. 31 ust. 2 u.z.l.; art. 32 ust. 2 u.z.l.; art. 9 ust. 2 u.p.p.), nie definiując tego pojęcia. Z tego względu w praktyce lekarze posługują się nim intuicyjnie i często pytają o jego precyzyjne znaczenie.

czytaj dalej »

24.11
2013

Jak udowodnić, że chory był informowany?

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

Na wstępie należy zaznaczyć, że zgodnie z ogólnymi regułami polskiego prawa cywilnego ciężar udowodnienia danego faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne (art. 6 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Oznacza to, że w przypadku sporu co do wykonania obowiązku informacyjnego, to na lekarzu spoczywa obowiązek udowodnienia jego wykonania. Należy bowiem zauważyć, że to lekarz wywodzi z udzielenia informacji skutki prawne: po pierwsze, że zgoda pacjenta była prawnie skuteczna (zgoda jest prawnie skuteczna, gdy zostanie poprzedzona informacją); po drugie, że wykonał jeden ze swoich obowiązków.

czytaj dalej »

24.11
2013

Jak przepisy różnicują zakres informacji udzielanych różnym podmiotom?

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

Zakres informacji o stanie zdrowia danego pacjenta udzielanych przez lekarza różnym osobom jest w przepisach wyraźnie zróżnicowany. Zasadniczo można wyróżnić dwie sytuacje: informowanie pacjenta i osób z nim związanych oraz informowanie innych osób i instytucji. Ta pierwsza sytuacja jest uregulowana w art. 31, a ta druga w art. 40 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm., dalej: u.z.l.). W tym opracowaniu odnoszę się tylko do informacji udzielanych w trybie art. 31 u.z.l. W przepisie tym wskazano, że lekarz musi udzielić informacji:

czytaj dalej »

24.11
2013

Czy lekarz musi informować o działaniach niepożądanych przepisanych leków?

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

Tak. Dla każdego lekarza jest oczywiste, że leki mają działania niepożądane, które są opisane w ulotce dołączonej do leku. Równocześnie lekarze mają świadomość istnienia efektu nocebo – jeżeli pacjent wie, że może wystąpić dane działanie niepożądane, to przeważnie ono u niego wystąpi. Z tych powodów najczęściej nie informują pacjentów o działaniach niepożądanych leków.

czytaj dalej »

24.11
2013

Czy zgody na zabieg może udzielić małżonek osoby nieprzytomnej?

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zm., dalej: u.z.l.), „Lekarz może wykonać zabieg operacyjny albo zastosować metodę leczenia lub diagnostyki stwarzającą podwyższone ryzyko dla pacjenta, po uzyskaniu jego pisemnej zgody” (zob. także art.18 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm.). Przepis ten jednoznacznie przesądza, że zgodę na zabieg może wyrazić jedynie pacjent, a więc osoba, która ma być danemu zabiegowi poddana.

czytaj dalej »

24.11
2013

Czy wolno informować media o stanie zdrowia osoby znanej?

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

Osoba znana (polityk, sportowiec) trafia do szpitala i – co mniej lub bardziej zrozumiałe – wzbudza to zainteresowanie mediów. Przy takich okazjach widzowie różnego rodzaju serwisów informacyjnych dowiadują się o wielu szczegółach związanych ze stanem zdrowia tej osoby i wykonanymi wobec niej zabiegami. Pojawia się zatem pytanie, czy można mediom udzielać informacji o stanie zdrowia takiej osoby.

czytaj dalej »

24.11
2013

Czy zgoda blankietowa jest ważna?

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

Zgoda blankietowa (zwana także zgodą in blanco) to oświadczenie pacjenta o wyrażeniu zgody podpisane bez wskazania przedmiotu zgody (np. rodzaju zabiegu leczniczego) oraz lekarza, wobec którego zostało złożone. Zgody takie funkcjonują jeszcze w niektórych szpitalach. Najczęściej zawierają one sformułowania w rodzaju: „wyrażam zgodę na wszelkie zabiegi lecznicze” lub „wyrażam zgodę na wszystkie niezbędne czynności medyczne”.

czytaj dalej »

24.11
2013

Czy trzeba dołączać do pisemnej zgody informację udzieloną pacjentowi?

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm.) ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zm.), jednym z warunków prawnej ważności zgoda wyrażonej na zabieg jest udzielenie pacjentowi informacji (na temat innych przesłanek ważności zgody pacjenta patrz: Kiedy zgoda pisemna nie jest ważna?). Jednakże przepisy nie wymagają, żeby lekarz udokumentował czy odnotował zakres i rodzaj udzielonej pacjentowi informacji. W jednym z niedawnych orzeczeń pogląd ten potwierdził sam Sąd Najwyższy, zauważając: „Natomiast informacja zapewniająca pacjentowi warunki do wyrażenie zgody uświadomionej nie wymaga formy pisemnej” (wyrok SN z dnia 8 lipca 2010 r., sygn. akt II CSK 117/10).

czytaj dalej »

24.11
2013

Czy pacjenta należy informować o konsekwencjach odmowy zgody na zabieg?

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

Tak, przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm., dalej: u.z.l.) jednoznacznie wskazują, że: „Lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu” (art. 31 ust. 1 u.z.l.). Z cytowanego przepisu wynika, że lekarz ma obowiązek poinformować pacjenta m.in. o „dających się przewidzieć następstwach zaniechania” zastosowania danej metody diagnostycznej lub leczniczej.

czytaj dalej »

24.11
2013

Czy lekarz może informować osobę bliską o stanie zdrowia pacjenta?

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

Tak, przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm., dalej: u.z.l.) przewidują nawet, że pewnych przypadkach lekarz ma obowiązek udzielić informacji osobie bliskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417, ze zm.; na temat pojęcia osoby bliskiej – patrz: Kim jest osoba bliska dla pacjenta w rozumieniu prawa?). Stosowanie do art. 31 ust. 6 u.z.l. osoba bliska może być informowana o stanie zdrowia pacjenta jedynie w trzech sytuacjach:

czytaj dalej »

24.11
2013

4 pytania o przeszczepy

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

Czy na pobranie narządów do przeszczepu potrzebna jest zgoda dawcy?

 Nie, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U.169.1411 ze zm.) „pobrania komórek, tkanek lub narządów ze zwłok ludzkich w celu ich przeszczepienia można dokonać, jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu”. W przepisie tym przesądzono, że do pobrania narządów od osoby zmarłej wystarczy, jeżeli się ona temu nie sprzeciwiła.

czytaj dalej »

24.11
2013

Czy na badanie dna oka potrzeba zgody pisemnej?

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zm.), „Lekarz może wykonać zabieg operacyjny albo zastosować metodę leczenia lub diagnostyki stwarzającą podwyższone ryzyko dla pacjenta, po uzyskaniu jego pisemnej zgody”. W świetle tego przepisu zgoda pisemna jest wymagana tylko w przypadku, gdy zaproponowana przez lekarza pacjentowi metoda leczenia lub diagnozowania wiąże się z podwyższonym ryzykiem dla pacjenta. Tym samym nie chodzi tutaj o jakikolwiek zabieg diagnostyczny lub leczniczy, ani nawet o zabieg związany z jakimś ryzykiem, lecz tylko o zabiegi związane z ryzykiem podwyższonym.

czytaj dalej »

24.11
2013

Jakie znacznie prawne mają komunikaty NFZ?

category ZUS, NFZ, recepty i refundacja comments dodaj komentarz

Narodowy Fundusz Zdrowia na swojej stronie głównej często zamieszcza różne komunikaty, które są następnie szeroko dyskutowane w środowisku lekarskim. Należy zatem zastanowić się, jaki jest charakter prawny tych komunikatów (np. komunikat w sprawie braku kar za nieprowadzenie dokumentacji medycznej recept pro auctore i pro familia czy komunikat w sprawie oświadczenia pacjenta o podleganiu ubezpieczeniu).

czytaj dalej »

24.11
2013

Kiedy można uznać, że wiedza medyczna jest aktualna?

category Odpowiedzialność comments dodaj komentarz

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zm., dalej: u.z.l.), „Lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością”.

czytaj dalej »

11314151617

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżenia prawne.