25.11
2013

Czy lekarz p.o.z. może odmówić wypisania skierowania na badania, pomimo zażądania tego przez pacjenta?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Zasadniczo tak. Podstawowa opieka zdrowotna jest realizowana przez lekarzy, którzy zawarli z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo którzy są zatrudnieni lub wykonują zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

czytaj dalej »

25.11
2013

Czy lekarz może odmówić wypisania środków antykoncepcyjnych?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Tak. Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zm., dalej: u.z.l.), „Lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30, z tym że ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub winnym zakładzie opieki zdrowotnej podmiocie leczniczym oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. Lekarz wykonujący swój zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach służby ma ponadto obowiązek uprzedniego powiadomienia na piśmie przełożonego”. Z przywołanego przepisu wynika prawo lekarza do odmowy udzielenia każdego świadczenia zdrowotnego niezgodnego z jego sumieniem, o ile:

czytaj dalej »

25.11
2013

Czy lekarz ma prawo odmówić pacjentowi wypisania zwolnienia?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Tak. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm., dalej: u.ś.p.c.) stanowi, że  Zakład Ubezpieczeń Społecznych upoważnia do wystawiania zaświadczeń lekarskich (tzw. zwolnień) lekarza lub lekarza dentystę „po złożeniu przez niego pisemnego oświadczenia, że zobowiązuje się do przestrzegania zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów ustawy” (art. 54 ust. 1 u.ś.p.c.).

czytaj dalej »

25.11
2013

Czy lekarz ma obowiązek zwołania konsylium na żądanie pacjenta?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Nie. Zagadnienia związane ze zwoływaniem konsylium lekarskiego są regulowane w dwóch ustawach: z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm., dalej u.z.l.) oraz z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm., dalej: u.p.p. albo ustawa o prawach pacjenta).

czytaj dalej »

25.11
2013

Co to są zdarzenia medyczne?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

 

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 113, poz. 660), która znowelizowała ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm., dalej: u.p.p.) i wprowadziła do jej treści pojęcie „zdarzenia medycznego”.

czytaj dalej »

25.11
2013

Co to jest błąd lekarski?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Często w różnego rodzaju publikacjach pojawia się zagadnienie błędu lekarskiego (zwanego także błędem w sztuce czy błędem medycznym). Nie zawsze jednak wszyscy uświadamiają sobie, że pojęcie błędu lekarskiego obejmuje także inne przypadki niż tylko błąd w sztuce. Najogólniej rzecz ujmując, w praktyce występuje 4 rodzajów błędów lekarskich. Są to:

czytaj dalej »

24.11
2013

Kiedy zgoda pisemna nie jest ważna?

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

Problem ważności (skuteczności prawnej) zgody pisemnej jest jednym z najważniejszych zagadnień dotyczących praktyki wykonywania zawodu lekarza. Często bowiem lekarze żywią przekonanie, że wystarczającym warunkiem prawnej skuteczności zgody na zabieg operacyjny lub przeprowadzenie diagnozowania lub leczenia za pomocą metody stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta jest jej podpisanie przez pacjenta. Należy zdecydowanie stwierdzić, że tak nie jest. Trzeba bowiem pamiętać, że żeby zgoda pisemna była ważna to musi:

czytaj dalej »

24.11
2013

O czym należy poinformować pacjenta, niezgadzającego się na zabieg?

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

Podstawą prawną obowiązku informowania o ryzyku, które jest związane z niepodjęciem określonego leczenia lub postępowania diagnostycznego, jest art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm., dalej: u.z.l.), w którym mowa o „dających się przewidzieć następstwach” zaniechania „proponowanych lub możliwych metod diagnostycznych lub leczniczych”.

czytaj dalej »

24.11
2013

Kto może odebrać zgodę od pacjenta?

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

W praktyce często pojawiają się pytania, kto może odebrać zgodę od pacjenta na daną czynność medyczną. Przepisy odnoszące się do zgody, zawarte w art. 15-19 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm., dalej: u.p.p.) oraz w art. 32-35 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zm., dalej: u.z.l.), jednoznacznie wskazują, że zgodę może odebrać jedynie ta osoba, która udziela danego świadczenia zdrowotnego (zob. np. art. 32 ust. 1 u.z.l., który stanowi, że: „Lekarz może przeprowadzić badanie lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, po wyrażeniu zgody przez pacjenta”).

czytaj dalej »

24.11
2013

Kim jest przedstawiciel ustawowy pacjenta?

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

Przepisy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm., dalej: u.p.p.) oraz ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zm., dalej: u.z.l.) w wielu miejscach posługują się pojęciem „przedstawiciela ustawowego” (zob. np. art. 31 ust. 2 u.z.l.; art. 32 ust. 2 u.z.l.; art. 9 ust. 2 u.p.p.), nie definiując tego pojęcia. Z tego względu w praktyce lekarze posługują się nim intuicyjnie i często pytają o jego precyzyjne znaczenie.

czytaj dalej »

24.11
2013

Jak udowodnić, że chory był informowany?

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

Na wstępie należy zaznaczyć, że zgodnie z ogólnymi regułami polskiego prawa cywilnego ciężar udowodnienia danego faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne (art. 6 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Oznacza to, że w przypadku sporu co do wykonania obowiązku informacyjnego, to na lekarzu spoczywa obowiązek udowodnienia jego wykonania. Należy bowiem zauważyć, że to lekarz wywodzi z udzielenia informacji skutki prawne: po pierwsze, że zgoda pacjenta była prawnie skuteczna (zgoda jest prawnie skuteczna, gdy zostanie poprzedzona informacją); po drugie, że wykonał jeden ze swoich obowiązków.

czytaj dalej »

24.11
2013

Jak przepisy różnicują zakres informacji udzielanych różnym podmiotom?

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

Zakres informacji o stanie zdrowia danego pacjenta udzielanych przez lekarza różnym osobom jest w przepisach wyraźnie zróżnicowany. Zasadniczo można wyróżnić dwie sytuacje: informowanie pacjenta i osób z nim związanych oraz informowanie innych osób i instytucji. Ta pierwsza sytuacja jest uregulowana w art. 31, a ta druga w art. 40 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm., dalej: u.z.l.). W tym opracowaniu odnoszę się tylko do informacji udzielanych w trybie art. 31 u.z.l. W przepisie tym wskazano, że lekarz musi udzielić informacji:

czytaj dalej »

24.11
2013

Czy lekarz musi informować o działaniach niepożądanych przepisanych leków?

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

Tak. Dla każdego lekarza jest oczywiste, że leki mają działania niepożądane, które są opisane w ulotce dołączonej do leku. Równocześnie lekarze mają świadomość istnienia efektu nocebo – jeżeli pacjent wie, że może wystąpić dane działanie niepożądane, to przeważnie ono u niego wystąpi. Z tych powodów najczęściej nie informują pacjentów o działaniach niepożądanych leków.

czytaj dalej »

24.11
2013

Czy zgody na zabieg może udzielić małżonek osoby nieprzytomnej?

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zm., dalej: u.z.l.), „Lekarz może wykonać zabieg operacyjny albo zastosować metodę leczenia lub diagnostyki stwarzającą podwyższone ryzyko dla pacjenta, po uzyskaniu jego pisemnej zgody” (zob. także art.18 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm.). Przepis ten jednoznacznie przesądza, że zgodę na zabieg może wyrazić jedynie pacjent, a więc osoba, która ma być danemu zabiegowi poddana.

czytaj dalej »

11213141516

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżenia prawne.